Documents


PEC

El projecte educatiu del centre (PEC) és l’element vertebrador del centre i de l’activitat i, per tant, en determina l’organització, la gestió i el funcionament del nostre centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres.

PLEC

El PEC reconèixer el Pla Lector de Centre (PLEC) com una necessitat pel centre. En els objectius generals es contempla l’excel·lència en l’assoliment de la competència lectora com a base per a l’adquisició de totes les competències bàsiques.

El PLEC és un ens totalment vinculat al centre i compromès amb la formació de lectors competents i amb el desenvolupament del currículum.

Pla lector

NOFC

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) recullen el conjunt de normes que regulen l’organització i el funcionament del nostre centre, i garanteixen l’adequada coordinació de totes les persones que formen la comunitat educativa. 

El projecte de direcció

El projecte de direcció és un instrument essencial de l’autonomia dels centres educatius perquè ordena el desplegament i l’aplicació del projecte educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, en concreta l’estructura organitzativa i n’inclou uns indicadors, derivats del que estableix el projecte educatiu del centre, que han de servir per avaluar l’exercici de la direcció.

PGAC 

La programació anual del centre recull la concreció de les prioritats i dels aspectes relatius a les activitats i al funcionament del centre per al curs escolar corresponent.

PGAC del curs 2019/2020

Memòria del curs 

La memòria és el document que recull el grau d’assoliment dels objectius que s’han previst en la programació general anual, l’avaluació del desenvolupament i dels resultats dels aspectes educatius. També recull propostes de millora  per a la redacció de la PGAC del següent curs.

Memòria del curs 2018/2019