Documents


 

PEC

El Projecte Educatiu del Centre (PEC) és l’element vertebrador del centre i de l’activitat i, per tant, en determina l’organització, la gestió i el funcionament del nostre centre educatiu. Inclou els principis rectors que el diferencien d’altres centres.

Projecte Educatiu de Centre

 

PLC

El Projecte Lingüístic de Centre (PLC) és el document que recull els aspectes relatius a l’ensenyament i l’ús de les llengües en el nostre centre.

Projecte Lingüístic

 

PdC

El Projecte de Convivència (PdC) és l’instrument on reflectim les accions que el centre desenvolupa per capacitar tot l’alumnat i la resta de la comunitat educativa per a la convivència i la gestió positiva dels conflictes. 

Projecte de Convivència

 

NOFC

Les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC) recullen el conjunt de normes que regulen l’organització i el funcionament del nostre centre, i garanteixen l’adequada coordinació de totes les persones que formen la comunitat educativa.