Ensenyaments


Aquests són els ensenyaments i l’oferta formativa general del Centre:

Llengua catalana:

Els cursos de català s’adrecen a persones que no coneixen la llengua catalana, o que l’entenen però no la parlen.

Llengua castellana:

S’adreça a persones amb desconeixement de la llengua castellana. Se centra en les competències de la llengua oral i incorpora objectius comunicatius de llengua escrita.

Llengua anglesa:

Aquests estudis permeten que les persones adultes assoleixin un grau de competència comunicativa bàsica en angles.

Formació Instrumental:

L’objectiu d’aquests estudis és que les persones adultes aprenguin a llegir, escriure i fer càlculs elementals.

Graduat en Educació Secundària Obligatòria:

Aquests estudis permeten completar els ensenyaments bàsics i obtenir el títol de graduat o graduada en educació secundària obligatòria (GESO).

Preparació a proves d’accès a Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d’arts plàstiques i disseny, i d’ensenyaments esportius.

Preparació a proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Superior: 

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

Preparació a proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys:

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 i 45 anys per a les proves d’accés a la universitat.

Informàtica:

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual.