Informàtica / COMPETIC:


Informàtica / COMPETIC

DESCRIPCIÓ:

Els ensenyaments d’informàtica tenen com objectiu facilitar l’adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S’imparteixen en quatre nivells:
COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.

CONTINGUTS:

COMPETIC INICIAL

Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Navegació i comunicació en el món digital.

COMPETIC 1

Recull les tres competències del nivell bàsic de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC-Bàsic).

No recollides a la formació COMPETIC INICIAL:

 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Cultura, participació i civisme digital.

COMPETIC 2:

Recull les vuit competències del nivell mitjà de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Mitjà):

 • Cultura, participació i civisme digital.
 • Tecnologia digital, ús de l’ordinador i del sistema operatiu.
 • Navegació i comunicació en el món digital.
 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

COMPETIC 3

Recull les cinc competències del nivell avançat de l’acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC- Avançat):

 • Tractament de la informació escrita.
 • Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment.
 • Tractament de la informació numèrica.
 • Tractament de les dades.
 • Presentació de continguts.

 

ACCÉS:

COMPETIC INICIAL:
Els destinataris d’aquest curs són persones adultes d’edats diferents, amb un historial acadèmic i nivell cultural heterogenis i amb total desconeixement d’informàtica.

COMPETIC 1 i 2 :
S’adrecen a persones adultes que han superat el nivell inicial o 1, o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-lo seguir.
Per tal d’esbrinar la idoneïtat per fer aquests cursos s’ha de consultar el personal del centre i passar un test d’anivellament, abans de la preinscripció.

COMPETIC 3:
Han d’haver presentat i aprovat el Projecte final de COMPETIC 2 o disposar del certificat mitjà de l’ACTIC.

DURADA DELS CURSOS:

Són anuals. El nivel inicial, 1 i 3 tenen una durada de 105 hores. El nivell 2 de 140 hores.

 

VEURE ELS HORARIS DE TOTS ELS ENSENYAMENTS