LLengua Catalana


LLengua Catalana

DESCRIPCIÓ:

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència mínima per a comunicar-se en llengua catalana. S’imparteixen en tres nivells: llengua catalana nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2 i B1 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

CONTINGUTS:

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana.

ACCÉS:

Nivell 1:
Els destinataris d’aquest curs són persones adultes d’edats diferents, amb un historial acadèmic i nivell cultural heterogenis.
L’alumnat aprenent del curs són persones amb total desconeixement de la llengua catalana.
Nivells 2 i 3:
S’adrecen a persones adultes que han superat el nivell 1 o 2, o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-lo seguir.
Per tal d’esbrinar la idoneïtat per fer aquests cursos s’ha de consultar el personal del centre i passar un test d’anivellament, abans de la preinscripció.

DURADA DELS CURSOS:

Són anuals. El nivell 1 té una durada de 105 hores i el 2 i 3 de 140 hores.

 

VEURE ELS HORARIS DE TOTS ELS ENSENYAMENTS