Llengua estrangera: anglès


Llengua estrangera: anglès

DESCRIPCIÓ:

Aquests estudis tenen com a objectiu que les persones adultes assoleixin un grau de competència bàsica per comunicar-se en llengua anglesa. S’imparteixen en tres nivells:
Llengua anglesa nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MECR (Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

CONTINGUTS:

En els tres nivells es treballen les habilitats de comprensió i expressió orals i escrites que permeten fer front a la major part de situacions lingüístiques de la vida quotidiana i comunicar-se de forma bàsica en un entorn plurilingüe i multicultural.

ACCÉS:

Nivell 1:
Els destinataris d’aquest curs són persones adultes d’edats diferents, amb un historial acadèmic i nivell cultural heterogenis.
L’alumnat aprenent del curs són persones amb total desconeixement de la llengua anglesa.
Nivells 2 i 3:
S’adrecen a persones adultes que han superat el nivell 1 o 2, o que disposen dels coneixements corresponents per a poder-lo seguir.
Per tal d’esbrinar la idoneïtat per fer aquests cursos s’ha de consultar el personal del centre i passar un test d’anivellament, abans de la preinscripció.

DURADA DELS CURSOS:

Són anuals i tenen una durada de 105 hores cadascún.

 

 


VEURE ELS HORARIS DE TOTS ELS ENSENYAMENTS