Matrícula curs 18-19


Amb caràcter general poden accedir a aquests ensenyaments les persones que han complert els 18 anys o bé els compleixin durant l’any natural que inicien la formació.

Les persones que volen accedir a un centre o una aula de formació d’adults han de presentar la sol·licitud de preinscripció.

Les dates de la preinscripció establertes pel Departament d’Ensenyament pel proper curs 2018-19 són del 18 al 26 de juny en l’horari que publicarem més endavant.

Les sessions informatives prèvies per Anglès i Competic seran en les següents dates:

HORARI INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ CURS 18-19

 

 

Preinscripció i matrícula:

El procés de preinscripció i matrícula als centres de formació de persones adultes és un procés que està regulat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya mitjançant la publicació d’una resolució que n’estableix el calendari.

El procés de preinscripció i matrícula comença amb la publicació de l’oferta formativa i de les places vacants per al curs següent un cop matriculat l’alumnat propi que continua els seus estudis al centre.

La preinscripció es duu a terme durant la segona quinzena del més de juny i, per a realitzar-la, cal fer una entrevista amb un professor/a del centre i, si convé, una prova de nivell.

Per tal d’agilitar aquest procés la primera setmana de juny el nostre Centre estableix i publica un calendari per informar dels horaris previstos d’alguns ensenyaments i realitzar les entrevistes i/o proves de nivell. 

Un cop tancat el procés de preinscripció, si en algun dels ensenyaments hi ha més demanda que oferta, el Departament d’Ensenyament procedirà a adjudicar les places mitjançant un sorteig.

Les llistes d’admesos es publiquen durant la primera quinzena del més de juliol i la matrícula, per a les persones que han obtingut plaça, de forma general es produeix durant els primers dies del més de setembre.

 

Matrícula extraordinària:

Un cop tancat el període de matrícula, si en algun ensenyament encara queden places disponibles, s’obre un període de matrícula extraordinària.

Per aquells ensenyaments dels quals no hi ha places, s’obre una llista d’espera per tal de cobrir les possibles vacants que es puguin produir. En aquesta llista tenen preferència les persones que han fet  el procès de preinscripció i no han obtingut plaça.

 

Matrícula viva

Un cop començades les classes, en el cas que encara hi hagi vacants en algun grup durant les primeres setmanes del curs, aquestes s’assignaran per ordre, a les persones que estan en llista d’espera o a les persones que ho sol·licitin, en cas que no hi hagi sol·licituds a llista d’espera.