Preparació a proves d’accés a Cicles formatius de grau superior


Preparació a proves d’accés a Cicles formatius de grau superior

DESCRIPCIÓ:

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d’accés als cicles de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius. L’alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

CONTINGUTS:

Matèries de la part comuna

  • Llengua catalana i castellana
  • Llengua estrangera
  • Matemàtiques

Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l’alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.
El nostre centre prepara totes les matèries corresponents a la part comuna i les específiques es preparen a través de l’IOC (Institut Obert de Catalunya).
Qui pugui acreditar, com a mínim, un any d’experiència laboral en la branca i categoria professional dels estudis que vulgui cursar, quedarà exempt de la part específica de la prova d’accés. Prèviament haurà de solicitar-ho al Departament d’Ensenyament.

ACCÉS:

Per poder fer la prova d’accés cal tenir 19 anys o més (o complir-los l’any de realització de la prova). També la poden fer les persones que tenen 18 anys o més (o els compleixen l’any de realització de la prova) i tenen un títol de tècnic de la mateixa opció de matèries que el cicle formatiu de grau superior a què volen accedir.
Les persones que tinguin la titulació que permeti l’accés directe a la prova d’accés a cicles de grau superior no es poden inscriure a la prova d’accés. Tampoc s’hi poden inscriure les persones que hagin superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS).
Les persones que hagin superat amb anterioritat la prova d’accés poden tornar-s’hi a inscriure, sempre que no hagin assolit algun dels requisits d’accés

DURADA DELS CURSOS:

La durada mínima per a la preparació de les proves d’accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.
Tots els horaris són orientatius. Es concretaran al setembre quan la plantilla i els grups siguin confirmats.

 

VEURE ELS HORARIS DE TOTS ELS ENSENYAMENTS