Preparació a proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys


DESCRIPCIÓ:

Aquests estudis preparen les persones més grans de 25 anys per a les proves d’accés a la universitat.

CONTINGUTS:

Matèries de la fase general (igual per a tots els candidats)
          a. Comentari de text
          b. Llengua catalana
          c. Llengua castellana
          d. Llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)
Els exercicis de comentari de text, llengua catalana i llengua castellana són comuns a les proves per a més grans de 25 anys i les proves per a més grans de 45 anys.

Matèries de la fase específica:
L’alumne ha d’escollir dues matèries relacionades amb una de les branques de coneixement, entorn de les quals s’organitzen els títols universitaris de grau.
El nostre centre prepara totes les matèries corresponents a la fase general i les específiques de Geografia i Història Contemporània que donen accés a les titulacions d’ Arts i Humanitats i Ciències Socials i Jurídiques.

ACCÉS:

Pot presentar-s’hi qui tingui 25 anys en l’any natural en què realitzarà la prova, no hagi superat les PAU (o equivalent), no tingui cap titulació universitària o no estigui en possessió d’un títol de tècnic superior de formació profesional (o equivalent).

Accés +40
Podran accedir a la universitat les persones més grans de 40 anys que acreditin experiència laboral o professional relacionada amb un ensenyament de grau i que no disposin de cap titulació acadèmica que habiliti per accedir a la universitat per altres vies d’accés.
Accés +45
Es poden presentar els candidats que tenen 45 anys en l’any natural en què rea-litzarà la prova i no posseexi cap titulació que habiliti per accedir a la universitat.
La prova d’accés consta de tres exàmens:
Comentari de text, llengua catalana i llengua castellana.
També han de fer una entrevista a la universitat on es vol accedir.

Més informació sobre: Preparació a proves d’accés a la Universitat

VEURE ELS HORARIS DE TOTS ELS ENSENYAMENTS